BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8237/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thôngtư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chương98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớimột số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tưsố 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tạithông báo số 1458/TB-PTPLHCM ngày 30/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh H03BPM, tỷ trọng: 0.9g/cm3, chỉ số nóng chảy 3g/10min, cường độ chịu lực 36MPa, Môdun uốn: 1500MPa, dùng sản xuất màng propylen định hướng hai chiều BOPP.98370000 (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Nhựa YOUL CHON VINA; địa chỉ: Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương; mã số thuế: 3700810887.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10042429800/A12 ngày 02/06/2015 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polypropylen nguyên sinh, dạng hạt, dùng m nguyên liệu sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP). Một số thông số kỹ thuật như sau:

+ Cường độ chịu lực: 36 (MPa)

+ Modul uốn: 1500 (MPa)

+ Tỷ trọng: 0.9 (g/cm3)

+ Chỉ số nóng chảy: 3 (g/10 phút).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polypropylen nguyên sinh, dạng hạt, dùng làm nguyên liệu sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP). Một số thông số kỹ thuật như sau:

+ Cường độ chịu lực: 36 (MPa)

+ Modul uốn: 1500 (MPa)

+ Tỷ trọng: 0.9 (g/cm3)

+ Chỉ số nóng chảy: 3 (g/10 phút)

thuộc nhóm 39.02 “Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3902.10 - Polypropylen”, mã số 3902.10.90 - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, và mã số 9837.00.00 tại Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tng cục trưng (đ b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Nhựa YOUL CHON VINA (Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái