BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8247/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủtục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khu,thuế nhập khu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác địnhtrước mã số, Đơn đề nghị số 09/WR15 ngày 16/7/2015 do Côngty TNHH W.R.Grace Việt Nam, mã số thuế: 0305014374 cungcấp; Công văn số 979/TBPLTr-PTPL ngày 17/8/2015 của Trungtâm Phân tích Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXuất nhập khẩu,

Tng cục Hảiquan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Aqualoc HW-80 Polyacrylate Aqueous Sol 60%.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Aqualoc HW-80 Polyacrylate Aqueous Sol 60%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Aqualoc HW-80.

Nhà sản xuất: Nippon Shohkubai-Nhật Bản.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Theo tài liệu kỹ thuật: Polyacrylate (Trade secret) 60%, nước 40%.

- Thông số kỹ thuật: Tỷ trọng: 1.1-1.14, độ nhớt (20°C): 950-1250 mPa.a, pH: 6-6.5. Chất lỏng màu vàng nhạt.

- Công dụng theo thiết kế: Nguyên liệu phối chế phụ gia xây dựng, dùng sản xuất phụ gia xây dựng.

- Thông tin khác: Chất lỏng màu vàng nhạt, khối lượng tịnh 1100kg/thùng.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Aqualoc HW-80 Polyacrylate Aqueous Sol 60%.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Aqualoc HW-80 Polyacrylate Aqueous Sol 60%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Aqualoc HW-80.

Nhà sản xuất: Nippon Shohkubai-Nhật Bản.

thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3906.90 - Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3906.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH W.R.Grace Việt Nam biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH W.R.Grace Việt Nam (Lô B14, khu 13, đường số 12, Cụm CNTTCN Xuân Thới Sơn, quốc lộ 22, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Hiền (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số chỉ cógiá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.