BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8258/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOẠI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quansố 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nng tại Thông báo kết quả phân tích số 240/TB-PTPL ngày 09/7/2015 và đề nghịcủa Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hànghóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 11: Thuc thử Cu-PAN.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH điện tử Việt Hoa; Đ/c: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nng; MST: 0400456968.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042418143/A12 ngày 03/6/2015 tại Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng..

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc thử Cu-PAN có thành phần Cu-EDTA và PAN tỉ lệ 11.1:1.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thử Cu-PAN có thành phần Cu-EDTA và PAN tỉ lệ 11.1:1

thuộc nhóm 38.22 “Chất thử chn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điu chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứngnhận”, mã số 3822.00.90 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/c);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nng;
-
Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Đ/c: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nng);
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái