BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8260/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOẠI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kimsoát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/ 2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đểkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nẵng tại Thôngbáo kết quả phân tích số 240/TB-PTPL ngày 09/7/2015 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 15: Dung dịch chun nng độ PH pH7.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH điện tử Việt Hoa; Đ/c: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; MST: 0400456968.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042418143/A12 ngày 03/6/2015 tại Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch chuẩn nồng độ pH7.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch chuẩn nồng độ pH7.

thuộc nhóm 38.22 “Chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứngnhận”, mã số 3822.00.90 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/c);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nng;
-
Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Đ/c: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nng);
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái