B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8267/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP.HChí Minh) tại thông báo số 1831/TB-PTPLHCM ngày 14/8/2015 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp cht làm sạch chứa carbon - N220-MB1 (Carbon black masterbatch). Hàng mới 100%. (Mục 26)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yong Jin Vina. Địa chỉ: D-4U-CN, D-4W-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Mã số thuế: 3700789836

3. Số, ngày t khai hải quan: 10044106344/A12 ngày 17/06/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su hỗn hợp dạng tm, thành phần gồm: cao su butadien »40%, cao su tự nhiên »20%, muội carbon »35%

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Cao su hỗn hợp dạng tm, thành phn gm: cao su butadien »40%, cao su tự nhiên »20%, muội carbon »35%

thuộc nhóm 40.05Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dng tm, hoc di, phân nhóm 4005.10 - Hn hp với muội carbon hoặc oxit silic, mã s4005.10.90- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng(để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước
(Cục Hải quan t
nh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Yong Jin Vina;
(D-4U-CN, D-4
W-CN, KCN M Phước 3 Bến Cát, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái