BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8299/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãitheo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thôngbáo số 603/TB-PTPLHCM ngày 26/03/2015; công văn số 150903-XNK ngày3/9/2015 của Công ty TNHH MTV Magic Vina và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch axit Amidosulfonic (dùng trong công nghiệp mạ Niclcel) (NIS - 10) (Mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Một thành viên Magic Vina; Địa chỉ: Lô U-1A, đường Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An; Mã số thuế: 1101717388

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10025475461/A12 ngày 29/12/2014 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Tỉnh Long An

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dùng để cải thiện độ sáng và độ bền cho xi mạ, thành phn chính là 2-butyne-1,4-diol, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 0.34. Công dụng: cho dung dịch này vào bể chứa xi mạ khi tấm bán dẫn được mạ nikel, sẽ giúp làm tăng độ sáng và độ bền của bề mặt tấm bán dẫn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: NIS -10

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng để cải thiện độ sáng và độ bền cho xi mạ, thành phn chính là 2-butyne-1,4-diol, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 0.34. Công dụng: cho dung dịch này vào bể chứa xi mạ khi tấm bán dẫn được mạ nikel, sẽ giúp làm tăng độ sáng và độ bền của bề mặt tấm bán dẫn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 - Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái