BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8301/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãitheo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thôngbáo số 603/TB-PTPLHCM ngày 26/03/2015; công văn số 150903-XNK ngày3/9/2015 của Công ty TNHH MTV Magic Vina và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm sạch bề mặt khuôn đúc (Cleaning products ELS-301M) (Mục 14)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Một thành viên Magic Vina; Địa chỉ: Lô U-1A, đường Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An; Mã số thuế: 1101717388

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10025475461/A12 ngày 29/12/2014 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Tỉnh Long An

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm sạch dạng lỏng, thành phần chính là natri carbonat, natri hydroxit, natri silicat, hợp chất chứa clo, phospho, chất hoạt động bề mặt dạng anion, hàm lượng rắn 17.15%. Công dụng: dùng để tẩy rửa khuôn (dùng cho máy rửa khuôn siêu âm) với tác dụng làm sạch các mảng bám, vết dầu mỡ khó tẩy rửa bám trên khuôn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cleaning products ELS-301M

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch dạng lỏng, thành phần chính là natri carbonat, natri hydroxit, natri silicat, hợp chất chứa clo, phospho, chất hoạt động bề mặt dạng anion, hàm lượng rắn 17.15%. Công dụng: dùng để tẩy rửa khuôn (dùng cho máy rửa khuôn siêu âm) với tác dụng làm sạch các mảng bám, vết dầu mỡ khó tẩy rửa bám trên khuôn

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 34.02Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động b mặt, các chế phẩm dùng đ giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm m sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm - - Dạng lỏng”, mã s3402.90.13- - - Chế phm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion, k cả các chế phm tẩy trắng, m sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái