BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8305/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtbiện pháp thi hành LuậtHải quan về thủ tục hi quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của BTài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm trachấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tạithông báo số 176/TB1 -CNHP ngày 24/7/2015 và đnghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Đá hoa dạng hạt, gia công làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí hoàn thiện, kích thước từ 20mm trở xuống.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty Cổ phần Hoàng Mai; Địa chỉ: 652 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Mã số thuế: 0101085218

3. Tờ khai số: 30037225893/B11 ngày 25/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Đá tự nhiên (đá vôi trắng), dạng hạt, đã được gia công góc cạnh (làm nhẵn sơ bộ), có kích thước từ 1-2cm, thường được sử dụng làm vật liệu trang trí.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá tự nhiên (đá vôi trắng), dạng hạt, đã được gia công góc cạnh (làm nhẵn sơ bộ), có kích thước từ 1-2cm, thường được sử dụng làm vật liệu trang trí.

thuộc nhóm 68.02 Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (k cả đá phiến), hoặc không lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến); mã s6802.10.00 - Đá lát, đá khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác (kcả dạng hình vuông), mà diện tích b mặt lớn nhất của nó có th nm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ CK cảng Hải Phòng KV3;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C.ty CP Hoàng Mai (625 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội);

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái