BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8307/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãitheo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng tại Thôngbáo 066/TB1 -CNHP ngày 24/3/2015; Công văn số CV 1508003/JC UVN ngày 12/8/2015 củaCông ty TNHH JCU Việt Nam, công văn số 173/CNHP-NV ngày 28/8/2015 của Trung tâmPTPL Chi nhánh TP. Hải Phòng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phụ gia tẩy gdạng axit thành phần chứa sodium bisulphat 72.5% (NaHSO4), sodium fluoride 10% (NaF), Sodium hydrogenfluoride 2,5% (NaHF2), axit hữu cơ 15%, mã hàng AC-55P

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH JCU Việt Nam; Địa chỉ: Lô A15-3, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội; Mã số thuế: 0102181891

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031674521/A12 ngày 03/03/2015 tại Chi cục Hải quan Đầu tư & Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp muối sulphat, florua của natri và axit hữu cơ dạng bột. Công dụng là hóa chất tẩy gdạng axit được sử dụng trong công đoạn tiền xử lý của dây chuyền mạ, loại bỏ lớp gsét bề mặt sản phẩm bng thép, làm cho bmặt thép sạch rtrước khi thực hiện công đoạn mạ điện.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: AC-55P

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp muối sulphat, florua của natri và axit hữu cơ dạng bột. Công dụng là hóa chất tẩy gdạng axit được sử dụng trong công đoạn tiền xử lý của dây chuyền mạ, loại bỏ lớp gsét bề mặt sản phẩm bng thép, làm cho bmặt thép sạch rtrước khi thực hiện công đoạn mạ điện.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.10Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng m lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn., mã số 3810.10.00 “- Các chế phẩm m sạch bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Đầu tư & Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái