BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8373/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 0 6/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định vềviệc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tạithông báo s 1652/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kếtquả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyurethane dạng nguyên sinh thành phn chính là polyisocyanate dùng trong sản xuất sơn CK-R-R-999936 (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Chokwang Vina; địa chỉ: Lô a-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; mã số thuế: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030043753/A12 ngày 9/2/2015 tại Chi cục KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyisocyanat trong dung môi hữu cơ như butyl acetate, ethyl acetate, 2-butanon. Hàm lượng rắn là 55,2%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: CK-R-R-999936

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyisocyanat trong dung môi hữu cơ như butyl acetate, ethyl acctate, 2-butanon. Hàm lượng rắn là 55,2%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xut: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.11 “Nhựa từ du mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh”, mã số 3911.50.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành ph (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái