BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8385/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích đểkiểm trachất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1793/TB-PTPL ngày 11/8/2015 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm PVC dạng cuộn, size 2mmx2mx23m, dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%. (Mục 1 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại xây dựng Công nghiệp Nhật Hoa; địa chỉ: 45 A Huỳnh Tnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM, MST 0302537009.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10047906994/A11 ngày 16/7/2015 tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV 3, CụcHQ TP. H Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm phủ sàn (floor covering) t polymer vinyl clorua, đã được trang trí tạo màu và được phủ một mặt từ polyuretan, dạng cuộn, dày 2mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm phủ sàn (floor covering) t polymer vinyl clorua, đã được trang trí tạo màu và được phủ một mặt từ polyuretan, dạng cuộn, dày 2mm.

thuộc nhóm 39.18 “Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.” , thuộc phân nhóm 3918.10 “- Từ polymer vinyl clorua”, phân nhóm 2 gạch “Tấm trải sàn:”; thuộc mã số 3918.10.19 “--- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV 3, Cục HQ TP. HCM;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH TM xây dựng Công nghiệp Nhật Hoa; địa ch: 45A Huỳnh Tnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM;
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái