BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8394/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHẬP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát,kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thôngbáo số 1703/TB-PTPLHCM ngày 30/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK: Máy làm mát không khí bằng bay hơi. Hiệu KELEP, mới 100% - EVAPORATIVE AIR COOLER (KLP-B020) (2000 m3/h, 220V/50Hz).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vận tải Minh Đức; Địa chỉ: D2/59 ấp 4, xã Đa Phước, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0310857387.

3. Tờ khai số 10048985451/A11 ngày 25/7/2015 đăng ký tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV3 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy làm mát không khí bng bay hơi nước. Kết cấu chính: 01 quạt loại hướng trục; hệ thống trao đổi nhiệt: Tấm bay hơi làm mát (cooling Pad), bơm nước, các ống nước, ngăn chứa nước tuần hoàn, thiết bị thay đi chiều gió thổi; bảng điều khiển; đế đỡ có 04 bánh xe nhỏ để di chuyển.

Thông số kỹ thuật chính: Công suất: 170W; điện thế/tần số: 220VAC 50Hz; lưu lượng khí 2000 m3/giờ; tốc độ gió 5m/s; nước tiêu thụ: 2-3L/h; Dung tích thùng chứa: 45L; kích cỡ: 570 x 350 x 910mm; trọng lượng: 15kg.

Sử dụng: Lưu thông gió thực hiện làm mát và tăng độ m không khí trong nhà.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy làm mát không khí bằng bay hơi nước, thuộc nhóm 84.79: “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này”, mã s 8479.60.00: “- Máy làmmát không khí bằng bay hơi” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để thực hiện);
-
Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn KV3 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C
.ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vận tải Minh Đức (D2/59 p 4, xã Đa Phước, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
N
guyn Dương Thái