BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2017 là 7,25 %/năm;

Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 29/12/2017 là 4,50%/năm.

Căn cứ lãi suất trên, đề nghị các đơn vị tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bo hiểm thất nghiệp./.

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc Phòng;
- BHXH C
ông an nhân dân;
- Ban Thu, Vụ TC-KT;
- L
ưu: VT, ĐTQ (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ

Nguyễn Vinh Quang