B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8690/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phânloại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh ĐàNẵng tại Thông báo số 318/TB-PTPL ngày 4/8/2015 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: AUSTRALIAN ORIGIN STEAM COAL - Than đá Australia (than Bitum loại khác). Nhiệt lượng cơ sở không khí khô, nhiệt lượng 5900 kcal/kg - 7000 kcal/kg, độ ẩm 5% - 10% (dung sai +/- 10%).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Đầu tư Long Thuận

Địa chỉ: Tổ 6, Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

MST: 3602953541

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044596720/A12 ngày 19/06/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Than bi tum, hàm lượng chất dễ bay hơi 19,70% và giá trị nhiệt lượng 6430kcal/kg, thường dùng làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi công nghiệp.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Than bi tum, hàm lượng chất dễ bay hơi 19,70% và giá trị nhiệt lượng 6430kcal/kg, thường dùng làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi công nghiệp.

thuộc nhóm 27.01 "Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá", phân nhóm "- Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh", 2701.12 "- - Than bi tum", mã số 2710.12.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty cổ phần Đầu tư Long Thuận (địa chỉ: Tổ 6, p 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái