BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8705/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦABỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, PHÁTTRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP

Ngày 14 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phátđã chủ trì Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện đổi mới, phát triểncác hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Tham dự Hội nghị có Lãnhđạo UBND của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đạidiện các cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, BộCông thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; các đơn vịliên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; cácTổng cục: Thủy sản; Thủy lợi; Lâm nghiệp; các Cục: Chăn nuôi; Trồng trọt, Chếbiến NLTS và Nghề muối; Kinh tế hợp tác và PTNT); lãnh đạo Sở Nông nghiệp vàPTNT, Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đạidiện một số hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu và các cơ quan thông tấn báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác vàPTNT về tình hình thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức kinh tế hợp táctrong nông nghiệp, báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản về thựctrạng kinh tế hợp tác trong lĩnh vực chuyên ngành, báo cáo của một số hợp tácxã chuyên ngành tiêu biểu và ý kiến của các đại biểu tham dự, Bộ trưởng Cao ĐứcPhát kết luận như sau:

1. Để thúc đẩy tái cơ cấu và phát triển nôngnghiệp cần có hợp tác xã (HTX) và các hình thức hợp tác, liên kết có hiệu quả. Nôngdân cá thể tự mình luôn gặp nhiều rủi ro và có khả năng hạn chế đối phó với rủiro, hoạt động có hiệu quả trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Thực tế cho thấymọi vùng, miền, lĩnh vực đều có mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết thànhcông như HTX bò sữa ở Sóc Trăng; HTX chăn nuôi Quý Hiền, Lào Cai; HTX cà phê EaKiết,Đắk Lắk; HTX lâm nghiệp Toàn Dân, Quảng Ninh;...

Hợp tác xã và các hình thức hợp tác, liên kết cóthể đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân đồng thời đóng góp cho pháttriển cộng đồng cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Để hợp tác xã, tổ hợp tác (THT), liên kết hoạt độngcó hiệu quả phải xuất phát từ điều kiện cụ thể và nhu cầu thực tế của nông dân.Do vậy, có thể có nhiều hình thức đa dạng, HTX, THT, tổ đoàn kết, hợp đồng liênkết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Hợp tác xã tập trung làm những việc nông dân cá thểtự mình không làm được hoặc làm kém hiệu quả, khi hợp tác thì có lợi ích caohơn, chủ yếu là phối hợp giao dịch thị trường (đầu vào, đầu ra), hướng dẫn vàgiám sát thực hiện các quy trình kỹ thuật, tổ chức dịch vụ kỹ thuật (bảo vệthực vật, bơm nước, quản lý thủy nông, chế biến...).

Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả khi thúc đẩy áp dụngkhoa học kỹ thuật, kể cả công nghệ cao, tổ chức liên kết với doanh nghiệp để cungứng đầu vào, chế biến và tiêu thụ sản phẩm do nông dân làm ra.

Để hợp tác xã và các hình thức hợp tác, liên kết hìnhthành và hoạt động có hiệu quả, cần có sự hỗ trợ của nhà nước phù hợp với từngloại hình như: giao cho thuê đất; cung cấp đủ tín dụng với cơ chế phù hợp vớiđiều kiện của các HTX; hướng dẫn kỹ thuật cho các HTX, xã viên; quản lý tốtdịch bệnh, chất lượng vật tư đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh; hỗ trợxúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (thủy lợi, điện...)

2. Nhằm thực hiện các nội dung trên, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành và địa phương tập trung giảiquyết tốt một số nhiệm vụ sau đây:

a) Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Xây dựng Nghị định về hợp tác xã nông nghiệptrình Chính phủ năm 2014.

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp; cácCục: Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến NLTS và nghề muối, Kinh tế hợp tác và PTNThướng dẫn và thành lập các loại hình HTX, THT phù hợp cho các chuyên ngànhtrong năm 2014-2015.

b) Đề nghị các Bộ, ngành xem xét kiến nghị của cáchợp tác xã để có chính sách hỗ trợ phù hợp về tiếp cận tín dụng, hỗ trợ đấtđai...

c) Các địa phương:

- Củng cố bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xãnông nghiệp: Các Sở Nông nghiệp và PTNT có bộ phận và cán bộ chuyên trách trongChi cục Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về HTXnông nghiệp.

- Ở cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách theo dõiHTX, THT.

- Đánh giá tình hình kinh tế hợp tác trên địa bàn,lựa chọn mô hình, đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị địnhsố 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tácxã; Tổ chức nghiên cứu học tập mô hình để nhân ra diện rộng, có bước đi vữngchắc không chạy theo tiêu chí, lấy chất lượng, hiệu quả làm chính.

- Có kế hoạch đào tạo cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ đàotạo xã viên.

- Thực hiện các chính sách, hỗ trợ tháo gỡ khó khăncho từng hợp tác xã.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vịvà các địa phương biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Thanh Nam (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KTHT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Trần Quốc Tuấn