BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 873/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ NGHĨA TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNGGIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀNHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Ngày 18 tháng 9năm 2015, tại cơ quan Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã chủ trì cuộc họp vớicác đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm đại diện lãnh đạo cácđơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dụcĐại học, Giáo dc Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp,Giáo dục Dân tộc, Công tác học sinh, sinh viên, Viện Khoa học Giáo dục ViệtNam, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục ViệtNam để triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sốngcho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 -2020” (Quyết định số 1501).

Sau khi nghe lãnhđạo Vụ Công tác học sinh, sinh viên báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai; ý kiếnphát biểu của lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng đãkết luận:

1. Đối với việc triển khai thực hiệnQuyết đnh số 1501

a) Giao các đơn vị:

- Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểuhọc, Giáo dục Trung học, Giáo dục Đại học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dụcChuyên nghiệp, Giáo dục Dân tộc; Văn phòng Bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Bộphận Thường trực đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; BáoGiáo dục và Thời đại, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, căn cứ các mụctiêu, nhiệm vụ quy định tại Quyết định s1501, xây dựngkế hoạch triển khai của đơn vị trong từng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020 gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp trước ngày10/10/2015. Phi hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viêntrong quá trình xây dựng, tổ chứcthực hiện Kế hoạch.

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo thực trạng sách, tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho họcsinh, sinh viên (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 10/10/2015.

- Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp nhucầu, nghiên cứu đề xuất bố trí kinh phí hàng năm phục vụ triển khai Quyết địnhsố 1501.

b) Giao Vụ Công tác học sinh, sinhviên:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liênquan khẩn trương xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch triển khaiQuyết định số 1501 trong ngành Giáo dục. Hoàn thành trước ngày 30/10/2015.

- Là đơn vị thường trực, giúp lãnhđạo Bộ đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai Quyết định số 1501 trong toànNgành và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ.

- Trình lãnh đạoBộ phê duyệt Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Quyết định số 1501,bao gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan của Bộ, hoànthành trước ngày 15/10/2015.

- Tham mưu ban hành văn bản gửi cácbộ, ban, ngành Trung ương đề nghị xây dựng, gửi kế hoạch triển khai, cử đạidiện đầu mối phối hợp thực hiện Đ án, hoàn thành trướcngày 15/10/2015.

- Chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phícủa các đơn vị, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Quyết định số 1501 hàngnăm, gửi Vụ Kế hoạch Tài chính để tổng hp, cân đối, thammưu bố trí kinh phí thực hiện hàng năm.

2. Đối với việc triển khai nhóm cácnhiệm vụ trước mắt trong năm 2015 và 2016 (quy định tạiMục III, Quyết định số 1501)

a) Vụ Công tác học sinh, sinh viênkhẩn trương tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khaimột số các công việc ngay trong năm 2015 (việc hát Quốc ca trong các lễ chàocờ; tập thể dục giữa giờ đối với học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tạichỗ cho học sinh, sinh viên và các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể; hướng dẫn xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường...) hoànthành trước 07/11/2015.

b) Các vụ bậc học, Viện Khoa học Giáodục Việt Nam nghiên cứu đề xuất, thống nhất nội dung, hình thức các khẩu hiệutrong nhà trường; các khẩu hiệu để sử dụng chung và riêng cho các cấp học; banhành quy định về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệsinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trườngphù hợp với từng cấp học, gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên tổng hp trước ngày 13/10/2015.

c) Cục Nhà giáo và CBQLCSGD tham mưutrình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đnh về chính sáchđối với giáo viên làm Tng phụ trách Đội Thiếu niên Tiềnphong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông, trong năm 2015.

d) Bộ phận Thường trực đổi mới Chươngtrình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tham mưu ban hànhquy định thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáodục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạtđộng giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường phổ thông.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục ViệtNam chủ trì chuẩn bị chuyên đề liên quan nội dung xây dựng đạo đức nhà giáo,vai trò nêu gương của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và triển khai các phongtrào thi đua... gắn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho họcsinh, sinh viên.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởngNguyễn Thị Nghĩa, Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các đơn vị thuộc Bộ biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Công đoàn GD Việt Nam (để p/h);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Báo Giáo dục và Thời đại (để t/h);
- Viện Khoa học GDVN (để t/h);
- NXB. Giáo dục Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương