BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8886/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư s 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minhtại thông báo số 1648/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc nhuộm FLAVINE 7G (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Capital Textile (Việt Nam); Địa chỉ: Lô 19 KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh; Mã số thuế: 3900336583.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040377621/A12 ngày 16/5/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng-Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán, dạng bột, màu vàng có thành phần từ hợp chất amino và naphthalene sulphonic acid.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán, dạng bột, màu vàng có thành phần từ hợp chất amino và naphthalene sulphonic acid.

Thuộc nhóm 32.04 “Cht màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các cht phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này”, phân nhóm 3204.11 “- - Thuốc nhuộm phân tán và các chế phẩm từ chúng, mã số 3204.11.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Vit Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hi quan KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Capital Textile (Việt Nam) (Đ/c: Lô 19, KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh);
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái