BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8887/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểmtra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khu ViệtNam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1648/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kếtquả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc nhuộm ORANGE E-2R (Mục 8).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Capital Textile (Việt Nam); Địa chỉ: Lô 19, KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh; Mã sthuế: 3900336583.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10040377621/A12 ngày 16/5/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán, dạng bột, màu cam có thành phn từ 4-nitrobenzenamine diazo và naphthalene sulphonic acid.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thuc nhuộm phân tán, dạng bột, màu cam có thành phần từ 4-nitrobenzenamine diazo và naphthalene sulphonic acid.

Thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định v mt hóa học, phân nhóm - Cht màu hữu cơ tng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này”; phân nhóm 3204.11“- - Thuc nhuộm phân tán và các chế phẩm từ chúng”, mã số 3204.11.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Trng Bàng (Cục Hải quan Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Capital Textile (Việt Nam) (Đ/c: Lô 19, KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh);
- Website Hi quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái