B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8891/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loạihàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT -BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP.HChí Minhtại thông báo số 1571/TB-PTPLHCM ngày 20/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giy bìa carton Ensocat đã tráng định lượng 300GSM (size: 660x306mm) (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH TOIN Việt Nam. Địa chỉ: Lô B_1C_CN, Đường DE4&NE4A, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. Mã sthuế: 3702169080

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10044747566/A12 ngày 29/06/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bìa kraft đã tráng phủ hai mặt bng canxi cacbonat, thành phần bột giấy tẩy trắng có hàm lượng bột giấy từ gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95%, định lượng 310 g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 66cm, dùng làm bao bì

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Bìa kraft đã tráng phủ hai mặt bng canxi cacbonat, thành phần bột giấy tẩy trắng có hàm lượng bột giấy từ gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95%, định lượng 310 g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 66cm, dùng làm bao bì

thuộc nhóm 48.10 “Giy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in b mt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ”, phân nhóm “- Giấy kraft và bìa kraft, trừ loại dùng để viết, in hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác”, phân nhóm 4810.32 “- - Loại làm toàn bộ bằng bột giấy tẩy trắng có hàm lượng bột giấy từ g thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, và có định lượng trên 150 g/m2, mã số 4810.32.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH TOIN Việt Nam; (Lô B_1C_CN, Đường DE4&NE4A, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái