BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8897/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan s 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, kim tra giám sát, kiểm soáthải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minhtại thông báo số 1685/TB-PTPLHCM ngày 29/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa epoxit dạng nguyên sinh- ARADUR30XWM55BD (ACG00112V) (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH KCC (Việt Nam); Địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600718912.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041910945/A12 ngày 29/5/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyamin trong dung môi hữu cơ: butyl alcohol, toluen, ethylbenzene, m-xylen. Hàm lượng rắn 58%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyamin trong dung môi hu cơ: butyl alcohol, toluen, ethylbenzene, m-xylen. Hàm lượng rắn 58%.

Thuộc nhóm 39.11 “Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh, mã số 3911.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành ph t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Thành
(Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH KCC (Việt Nam)
(Đ/c: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái