BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8898/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy đnh chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm trachất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại tại thông báo số 1118/TB-PTPL ngày 17/9/2015 vàđề nghcủa Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột nhựa tái sinh (Dạng bột nhựa PVC tái sinh) (mục 1 t khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH VPP chemical, địa chỉ: Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Mã số thuế: 2600171748.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10047451412/E31 ngày 13/7/2015 tại Chi cục Hải quan Phú Thọ - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyvinyl clorua (nhựa nhiệt dẻo đơn) có chứa chất hóa dẻo dạng bột mịn, dạng nguyên sinh.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Polyvinyl clorua (nhựa nhiệt dẻo đơn) có chứa chất hóa dẻo dạng bột mịn, dạng nguyên sinh.

thuộc nhóm 39.04 “Polyme vonyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh, dạng nguyên sinh”, phân nhóm “- Poly (vinyl clorua) khác”, phân nhóm 3904.22 “-- Đã hóa dẻo”, mã số 3904.22.30 --- Dạng bột”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Phú Thọ - Cục Hải quan TP. Hà Nội;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH VPP chemical, địa chỉ: Xã Tử Đà,
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái