BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8903/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan v thtục hi quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phân loại hànghóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đ kim tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 214/TB1 -CNHP ngày 21/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bim bim (90g/gói/30 gói/thùng) SAE WOO KKANG, mi 100% (Mục 9).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Hanaro Việt Nam; Địa chỉ: 18 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Mã s thuế: 0104414044.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10049955684/A11 ngày 03/8/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm dạng que (chiều dài 3-6 cm), giòn, xốp, mùi vị hải sản (vị tôm), có thành phần chính gm đạm, tinh bột, chất béo, muối, đóng gói 90 gam/túi.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm dạng que (chiều dài 3-6 cm), giòn, xốp, mùi vị hải sản (vị tôm), có thành phần chính gồm đạm, tinh bột, chất béo, muối, đóng gói 90 gam/túi.

Thuộc nhóm 19.05 “Bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh đa và các sản phm tương tự”, phân nhóm 1905.90 “- Loại khác”, mã số 1905.90.80 “- - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ
(Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty TNHH thương mại Hanaro Việt Nam
(Đ/c: 18 Nguy
n Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT3 TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái