BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8904/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số1 56/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minhtại thông báo số 1572/TB-PTPLHCM ngày 20/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy trắng dạng tấm đã tráng 1 mặt mờ 64g/m2- dùng sản xuất tem nhãn. (Size:787*1092mm)-9E-SH-YAGT-64-001 (Mục 2).

2. Đơn vị nhp khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh; Địa chỉ: S 33, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700696469.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044129223/A12 ngày 16/06/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy đã tráng phủ hai mặt bằng canxi cacbonat, thành phần bột giấy cơ học không quá 10% so với tổng lượng bột giấy, định lượng 65 g/m2, dạng tờ, kích thước 78.7cm x 109.2cm, dùng trong in ấn sản xuất tem nhãn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy đã tráng phủ hai mặt bng canxi cacbonat, thành phần bột giấy học không quá 10% so với tổng lượng bột giấy định lượng 65 g/m2, dạng t, kích thước 78.7cm x 109.2cm, dùng trong in ấn sản xuất tem nhãn.

Thuộc nhóm 48.10 “Giấy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có cht kết dính, và không có lớp phủ-tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (k cả hình vuông), với mọi kích cỡ, phân nhóm “-Giấy và bìa loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ hoặc có hàm ợng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, phân nhóm 4810.19 “- - Loại khác, phân nhóm “- - - Loại khác, mã số 4810.19.99 “- - - - Loại kc” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (đ b/cáo):
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hi quan KCN Việt Nam-Singapore
(Cục H
i quan Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
(Đ/c: S
33, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái