BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8908/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan vthủ tục hải quan, kim tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại tại thông báo số 965/TB-PTPL ngày 14/8/2015 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc nhuộm trực tiếp đỏ 4BS 100% (Thuốc nhuộm công nghiệp dùng trong ngành vải, giấy, hàng mới 100%, đóng gói 25kg/thùng) (mục 3 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Tiến Phát; Địa chỉ: số 48, lô 2, đường Cổ Linh, tổ 23, P. Long Biên, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội;

Mã số thuế: 0106459770.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10046915061/A11 ngày 8/7/2015 tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc nhuộm trực tiếp, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc nhuộm trực tiếp, dạng bột thuộc nhóm 32.04Chất màu hữu cơ tng hợp, đã hoặc chưa xác định v mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm 1 gạch “- Chất màu hữu cơ tng hợp và các chế phm t chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chươngy:”, mã số 3204.14.00 “--Thuốc nhuộm trực tiếp và các chế phẩm từ chúng”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Ck Hữu Nghị - Cục HQ tỉnh Lạng Sơn;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Tiến Phát;
Địa chỉ: số 48, lô 2, đường Cổ Linh, tổ 23, P. Long Biên, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội;
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái