BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VINH HIỂN

Tại cuộc họp ngày 27 tháng 7 năm2011 giữa Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 với 8 cơ sở giáo dục về việc tham gia ràsoát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tại các địa phương, Thứ trưởngNguyễn Vinh Hiển đã yêu cầu Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ bổsung, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực khảo thí gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm địnhlại.

Đại học Thái Nguyên và trường Đạihọc Cần Thơ đã bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ năng lực khảo thí kèm theo kết luậnphân công nhiệm vụ cho đơn vị trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà soát năng lựctiếng Anh cho giáo viên và cam kết của nhà trường. Sau khi xem xét hồ sơ nănglực khảo thí bổ sung của hai đơn vị và báo cáo của Bộ phận Thường trực Ban Quảnlý Đề án NNQG 2020 về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kết luận:

1. Xác nhận Đại học Thái Nguyên vàtrường Đại học Cần Thơ đã hội đủ các tiêu chí để thực hiện nhiệm vụ của Đề án.Cụ thể như sau: 1. có đơn vị chuyên trách về công tác khảo thí (Trung tâm Khảothí hoặc một tổ chức tương đương); 2. có kinh nghiệm về công tác khảo thí trìnhđộ quốc tế (thể hiện qua thâm niên làm khảo thí, các kỳ thi lựa chọn thí sinhđi học nước ngoài và sự đa dạng của các nhiệm vụ khảo thí đã thực hiện); 3. cóđội ngũ làm công tác khảo thí đủ về số lượng và chất lượng (đã qua đào tạo vềcông tác khảo thí và có chứng chỉ giám khảo kỹ năng nói, viết do các tổ chứcquốc tế cấp v.v.); 4. có cam kết của Ban Giám đốc và Ban Giám hiệu nhà trườngtham gia thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

2. Các địa phương có thể lựa chọnĐại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ để thực hiện việc rà soát trìnhđộ giáo viên tiếng Anh cho địa phương mình.

3. Giao cho Ban Quản lý Đề án quántriệt lại cho Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ về nội dung, cáchthức thực hiện công tác rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên, định dạng bàithi, cách thức tổ chức thi, đánh giá trình độ, thang điểm và quy điểm theoKhung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với Khung năng lực ngoạingữ Châu Âu như đã thống nhất với sáu đơn vị được giao nhiệm vụ trước đây.

Văn phòng thông báo để các đơn vịliên quan biết và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn VinhHiển.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để biết)
- Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp)
- Vụ GD Tiểu học, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH (để phối hợp)
- Sở GD&ĐT các địa phương
- 8 đơn vị tham gia rà soát năng lực giáo viên
- Lưu: VT, ĐANN

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng