VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI
TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TÂY NINH
Ngày 14 tháng 02 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh và dự Lễ công bố quyết định thành lập thành phố Tây Ninh. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
I. VỀ KẾT QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN QUA
1. Đánh giá chung
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực liên tục trong nhiều năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tây Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp chung vào thành tích của cả nước. Năm 2013, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được ở mức cao: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,61%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp và dịch vụ tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%, thu ngân sách đạt 5.518 tỷ đồng, đạt 106,12% dự toán. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá với 504 triệu USD và 1.855 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2012. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, và phát triển. Quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, Tây Ninh cần nghiên cứu triển khai các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế, tạo đà tăng trưởng mạnh, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, đời sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người còn gặp khó khăn.
2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ 9; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015.
- Khai thác, phát huy tiềm năng về đất đai, con người, lợi thế về địa lý tìm ra và tận dụng các cơ hội phát triển mới để phát triển nhanh và bền vững; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng các quy hoạch; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đã ban hành cho phù hợp trên cơ sở quy định của pháp luật nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư. Tích cực vận động thu hút các nguồn vốn, các dự án đầu tư có vốn lớn và công nghệ cao. Chú trọng phát triển du lịch.
- Bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân.
- Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm..
II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về dự án Quốc lộ 22B đoạn từ Thị trấn Gò Dầu - cửa khẩu Xa Mát:
Giao Bộ Giao thông vận tải chủ động nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, lập dự án và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
2. Về dự án đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài, Tây Ninh:
Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát lại lưu lượng xe lưu thông trên tuyến, chuẩn bị dự án để đầu tư theo hình thức PPP.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?

3. Về dự án đường 781 (đoạn từ ngã ba Hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương):
Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn để hỗ trợ Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Về dự án phục vụ tưới, tiêu cho khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ:
Giao Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh rà soát lại quy mô, phương án đầu tư cụ thể phù hợp với quy hoạch thủy lợi, trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án.
5. Về việc bổ sung chức năng du lịch của hồ Dầu Tiếng:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản lấy ý kiến của các Bộ liên quan, chuyển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xử lý.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh;
- VPCP : BTCN, các PCN, Trợ lý PTTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ : TH, KTTH, KTN, KGVX;
Lưu: VT, V.III(3b).35
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?