BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9021/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 802/TB-PTPL ngày 20/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Gel rửa mặt dùng cho da dầu Denova Professional Oily/Combin.Normaliz.Gel. 500ml. (Mục 10 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh;

Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh.

MST: 2300220553.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10037276050/A11 ngày 20/04/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục HQ TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm làm sạch da có thành phần là coco glucoside, propylene glycol, panthenol, dịch chiết rễ cây cam thảo,...đóng gói 500ml/lọ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch da có thành phần là coco glucoside, propylene glycol, panthenol, dịch chiết rễ cây cam thảo,...đóng gói 500ml/lọ.

thuộc nhóm 34.01 “Xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thỏi, miếng, bánh hoặc các hình dạng khác, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động b mặt dùng đm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói đ bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy.”; mã s3401.30.00“- Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục HQ TP.
Hà Nội);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Côn
g ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh- 21 Nguyn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn