BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9030/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 1748/TB-PTPLHCM ngày 04/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vi dệt thoi từ sợi polyester pha len kh58/61” (Mục 1 phụ lục tờ khai nhập khẩu):.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch Sóc Trăng; địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; MST: 2200218800.

3. Tờ khai số: 10038679546/A11 ngày 05/05/2015đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vi dệt thoi đã nhuộm từ xơ Staple polyeste len, tỷ trọng xơ Staple polyeste chiếm 58%, trọng lượng vi là 210g/m3.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vi dệt thoi đã nhuộm từ xơ Staple polyeste và len (wool), tỷ trọng xơ Staple polyeste chiếm 58%, trọng lượng vi là 210g/m3.

thuộc nhóm 55.15 “Các loại vi dệt thoi khác từ xơ staple tng hợp”; phân nhóm“- Từ xơ staple polyeste”; mã số 5515.13.00 “ - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- CC HQ CK cảng Cần Thơ;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Cty TNHH CP TM - DL Sóc Trăng (
131 Nguyễn Chí Thanh, P.6, TP. Sóc Trăng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn