BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9205/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1872/TB-PTPLHCM ngày 19/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hànghóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu luyện thép: Hợp kim fero-silicon-mangan (Dạng cục: 10-50mm), Mn: 60%min; Si: 14%min, C: 2.5%max, P: 0.3%max, S: 0.05%max (Mục 1 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina; Địa chỉ: đường số 9, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; Mã số thuế: 3700321364-001

3. Số, ngày tờ khai hả i quan: 10042283791/A12 ngày 01/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hp kim Fero, bằng Fero-Silic-Mangan, dạng cục, có thành phần hóa học chính gồm: Si=9,47%; Mn=64,3%; Fe=25,8% tính theo phần trăm trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hp kim Fero, bằng Fero-Silic-Mangan, dạng cục, có thành phần hóa học chính gồm: Si=9,47%; Mn=64,3%; Fe=25,8% tính theo phần trăm trọng lượng.

thuộc nhóm 72.02 Hợp kim fero; mã số 7202.30.00 - Fero - silic - mangan tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- CCHQ cảng Phú Mỹ (Cục HQ BR-VT);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Nhà máy luyện phôi thép (đường số 9, KCN Phú Mỹ
I, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu)
- Website Hải quan;
- Lưu
: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái