BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9206/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1469/TB-PTPLHCM ngày 30/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: Cht phủ chng thm chng nóng Topps Seal Base Coat, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Lập Nguyên; ĐC: 606/38/7 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0309349928.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040966855/A11 ngày 22/05/2015 tại Chi cục HQ Cảng Sài gòn KVI - (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ Copolyolefin, polyme từ hydrocacbon, trong dung môi hữu cơ m-ethyl toluene; 1-ethyl-3-methyl cyclohexane; nonane; undecane; decane; 1,2,3-trimethyl bezene; o-ethyl toluene... Hàm lượng rắn 48%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ Copolyolefin, polyme từ hydrocacbon, trong dung môi hữu cơ m-ethyl toluene; 1-ethyl-3-methyl cyclohexane; nonane; undecane; decane; 1,2,3-trimethyl bezene; o-ethyl toluene... Hàm lượng rắn 48%.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 - Loại khác, mã số 3208.90.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Ch
i Cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1 (Cục HQ TP. H Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty cổ phần Lập Nguyên; ĐC: 606/38/7 Quốc Lộ 13,
P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái