BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9243/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT -BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nng) tại thông báo số 277/TB-PTPL ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: TRANSMODE-12 - Phụ gia dùng làm tăng độ đậm màu mực in (Mục 4)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam; Địa chỉ: Lô 201, đường Amata - KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3600668186.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044031271/A12 ngày 15/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyethylene glycol nguyên sinh hòa tan trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyethylene glycol nguyên sinh hòa tan trong nước.

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3907.20 - Polyete khác”, mã số 3907.20.90 - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam;
Đ/c: Lô 201, đường Amata - KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔ
NG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái