BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9244/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tại thôngbáo số 277/TB-PTPL ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: SLAMONIE 534B - Phụ gia dùng trong sản xuất bảo quản mực in (Mục 1)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam; Địa chỉ: Lô 201, đường Amata - KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3600668186.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10044031271/A12 ngày 15/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm diệt nấm mốc dùng trong sản xuất mực in, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm diệt nấm mốc dùng trong sản xuất mực in, dạng lỏng.

thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, phân nhóm “ - Loại khác”, phân nhóm 3808.92 “- - Thuốc diệt nấm”, mã số 3808.92.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam;
Đ/c: Lô 201, đường Amata - KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái