B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9255/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chinhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 1988/TB-PTPL ngày 10 tháng 9năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Diopside- Bột đá đã nghin diop (hàng xá), (Mục 2 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần đầu tư- sản xuất- thương mại Kim Phong.

Địa chỉ: Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MST: 0301049697

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043778696/A12 ngày 12/6/2015 tại Chi cục Hi quan Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hn hợp khoáng diopside (~82,3%), quartz (~17,7%), kích thước hạt khoảng 0,1 mm đến 15mm.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp khoáng diopside (~82,3%), quartz (~17,7%), kích thước hạt khoảng 0,1 mm đến 15mm.

thuộc Nhóm 25.30 Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm 2530.90 (-) Loại khác, mã số 2530.90.90 (--) Loại khác tại Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty cổ phần đầu tư- sản xut- thương mại Kim Phong; (Đ/c: Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguy
ễn Dương Thái