B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9291/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan s54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chínhphủ quyđịnh chi tiết và biện phápthi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hảiquan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Đà Nng tạithông báo số 306/TB-PTPL ngày 29/7/2015, công văn số 247/PTPL-NV ngày 24/9/2015và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quphân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi- Cám gạo trích ly - INDIAN DEOILED RICE BRAN EXTRACTION. Số lượng thực tế: 255.872 tấn, đơn giá thực tế: 153 usd/tấn

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc; Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600234534.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042975520/A12 ngày 08/6/2015 tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân- Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cám gạo đã trích ly béo, dạng bột, có thành phần cơ bản bao gồm: ni tơ tổng số (~17.24%), ẩm (~12%), chất khoáng (~12.5%) dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cám gạo đã trích ly béo, dạng bột, có thành phần cơ bản bao gồm: ni tơ tổng số (~17.24%), ẩm (~12%), chất khoáng (~12.5%) dùng trong sản xut thức ăn chăn nuôi.

Thuc nhóm 23.06 “Khô du và phế liệu rn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05”, phân nhóm 2306.90 “- Loại khác”, mã s2306.90.90“- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty CP Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Đ/c: Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguy
ễn Dương Thái