B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9292/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hảiquan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thôngsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tạithông báo số 1607/TB-PTPLHCM ngày 22/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa DGDA-6318BK, dạng Polyethylene (DGDA-6318BK) dùng trong sản xuất dây cáp điện thoại hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Vật Liệu Điện Và Viễn Thông Sam Cường; địa chỉ: KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; mã số thuế: 3600850734.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041376285/A12 ngày 25/05/2015 tại Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyetylen có trọng lượng riêng >0.94; dạng hạt. Thành phần gồm Polyethylene, màu Cacbon.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Polyetylen có trọng lượng riêng > 0.94; dạng hạt. Thành phần gồm Polyethylene, màu Cacbon.

thuộc nhóm 39.01 “Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh”, mã số 3901.20.00 “- Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
-
Công ty Cổ Phần Vật Liệu Điện Và Viễn Thông Sam Cường (KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguy
ễn Dương Thái