BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9295/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/ 2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1980/TB-PTPL ngày 09/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo kha i báo: Chất chng m.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Park Corp (Việt Nam); Đ/c: KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; MST: 3900310384.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048036542/E21 ngày 17/7/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan Tây Ninh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silica gel dùng đ hút m, đã thm tm chất chỉ thị, dạng đóng gói bán lẻ dạng túi nhỏ kích thước 6x8 và 4.5x6 gồm các hạt trong sut mà hạt màu cam.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silica gel dùng đ hút m, đã thm tm chất chỉ thị, dạng đóng gói bán lẻ dạng túi nhỏ kích thước 6x8 và 4.5x6 gồm các hạt trong sut mà hạt màu cam.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hq KCN Trảng Bàng - Cục HQ Tây Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Park Corp (Việt Nam) (Đ/c: KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, H. Trảng Bàng, Tây Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái