BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/TB-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦATHỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THANH LONG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHIẾNDỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ TỪ 1 - 14 TUỔI TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Ngày 27/8/2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn ThanhLong đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia chiến dịch tiêm vắc xin sởi -rubella (MR) cho trẻ từ 1 - 14 tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng vớisự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia được thành lập theo Quyếtđịnh số 2720/QĐ-BYT ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi nghe báo cáotiến độ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella và ý kiến chỉ đạo củacác đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã có ý kiến kếtluận, chỉ đạo như sau:

1. Về việc tăng cường công tác truyền thông nângcao nhận thức của người dân trong việc chủ động, tự giác tiêm vắc xin sởi -rubella

- Nội dung truyền thông cần thể hiện được rõ vaitrò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella để dựphòng bệnh sởi và bệnh rubella bẩm sinh.

- Giao Cục Y tế dự phòng làm đầu mối phối hợp vớiVụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia xâydựng hoàn chỉnh kế hoạch truyền thông riêng cho chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubellatrình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Tăng cường hoạt động phối hợp với các Ban,ngành đoàn thể trong việc triển khai chiến dịch

- Đề nghị Vụ công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáodục và Đào tạo, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Hậu cần - Bộ đội biên phòng,Ban Gia đình và xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường vai trò chỉđạo, điều hành các đơn vị trong hệ thống tham gia phối hợp với các đơn vị trongngành Y tế tại các địa phương trong việc truyền thông, lập danh sách đối tượng,tổ chức buổi tiêm chủng và thực hiện tiêm chủng khi có yêu cầu.

- Các hoạt động phối hợp cần cụ thể về nội dung,đơn vị tham gia, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả thông quavai trò, nhiệm vụ của các Ban ngành, đoàn thể xã hội từ trung ương đến địaphương.

3. Hoàn chỉnh các hướngdẫn chuyên môn kỹ thuật và cách thức triển khai chiến dịch.

- Cục Y tế dự phòng làm đầu mối hoàn chỉnh và trìnhLãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt tài liệu hướng dẫn tổ chức chiến dịch tiêm vắc xinsởi - rubella làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu xem xét hướngdẫn việc thanh quyết toán các hoạt động khi triển khai chiến dịch đặc biệt làcác hoạt động chi trả cho việc thuê, khoánvận chuyển vắc xin, ăn uống cho đối tượng đến tiêm chủng,... là những hoạt độngthực tế phát sinh ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

4. Tăng cường hoạt động đào tạo, tập huấn chocán bộ tham gia tiêm chủng.

- Giao Cục Y tế dự phòng chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh,thành phố khu vực biên giới tổ chức tậphuấn về khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêmchủng trong chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella bao gồm cả cán bộ thuộc Bộđội Biên phòng, Quân y trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn chocác cán bộ tham gia tiêm chủng.

- Cục Hậu cần - Bộ đội Biên phòng, Cục Quân y - BộQuốc phòng chỉ đạo các đơn vị trong ngànhđặc biệt các đơn vị đóng quân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hảiđảo có địa bàn đi lại khó khăn, khó tiếp cận chủ động phối hợp với y tế địa phương trong việc lập danh sách và cử cánbộ tham dự các lớp tập huấn về tiêm chủng.

- Giao Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệsinh dịch tễ Trung ương lập danh sách các xã vùng sâu, vùng xa chưa có Trạm Ytế để đề nghị lực lượng Quân y, Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn tham giathực hiện tiêm chủng trong chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella, cũng như tiêmchủng các vắc xin khác trong Tiêm chủng mở rộng.

5. Các nội dung khác: Cục Y tế dự phòng làmđầu mối:

- Theo dõi tiến độ cấp kinh phí từ nguồn ngân sáchđịa phương đảm bảo cho việc triển khai chiếndịch. Đối với các địa phương không đượccấp hoặc cấp không đủ kinh phí đề xuất vớiLãnh đạo Bộ Y tế có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đề nghị bố trí đủkinh phí cho chiến dịch.

- Hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ về việc tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ1 tuổi đến 14 tuổi trong tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 trên cơ sở ý kiếngóp ý của các Bộ, ban, ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.

- Phối hợp vớiDự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cấp quốc gia, dựkiến vào ngày 02/10/2014.

- Nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ về việckiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella (MR) chotrẻ từ 1 - 14 tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ và cácBộ, ban, ngành, các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế.

Thừa lệnh Bộ trưởngBộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Các SYT, TTYTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường