B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9556/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

v kt qu phân loi đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phân loạihàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chinhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2184/TB-PTPL ngày 29 tháng 9năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1.Tên hàng theo khai báo: Thép không gỉ dạng tấm, cán phẳng bằng phương pháp cán nóng (Hot Rolled Stanless Steel Plate) JIS-G4304- 2005/SUS316 L NO.1 (4.5 x 1500 x 3000mm). (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai;

MST: 3600895358

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10047546273/A12 ngày 14/7/2015 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ, cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua sơn phủ mạ hoặc tráng, không ở dạng cuộn. Kích thước: (4,5 x 1500 x 3000)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ, cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua sơn phủ mạ hoặc tráng, không ở dạng cuộn. Kích thưc: (4,5 x 1500 x 3000)mm.

thuộc nhóm 7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm “- Không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn”, mã số 7219.23.00 “-- Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tng cục trưng (đ báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam; (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, Nn Trạch, Đồng Nai);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái