B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9557/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

v kt qu phân loi đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Hải quan về thtục hải quan,kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chinhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2184/TB-PTPL ngày 29 tháng 9năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép hợp kim cán phng bng phương pháp cán nguội (0320.991.885)- Yag250E CC 0.460x553mm Coil Material. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH BOSCH Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. MST: 3603119522

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048065673/A12 ngày 17/7/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim, cán phng, không gia công quá mức cán nguội, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua sơn phủ mạ tráng. Kích thước: (0,46 x 553)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim, cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua sơn phủ mạ tráng. Kích thước: (0,46 x 553)mm x cuộn.

thuộc Nhóm 7226 Sản phm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, phân nhóm (-) Loại khác, phân nhóm 7226.92 (--) Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội), mã số 7226.92.90 (---) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Long Thành; (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty TNHH BOSCH Việt Nam; (Đ/c: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái