B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9559/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

v kt qu phân loi đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành LuậtHải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chinhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo s 270/TB1 -CNHPngày 06 tháng 10 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Bột xi măng chịu lửa màu đỏ gạch nung dùng đtrang trí trong xây dựng, nhãn hiệu Bominate, loại Color Hardener, 27Kg/túi, hàng mới 100%. (Mục 3 tờ khai hải quan).

- Bột xi măng chịu lửa màu nâu nhạt, dùng để trang trí trong xây dựng, nhãn hiệu Bomanite, loại Release Agent 10Kg/túi, hàng mới 100%. (Mục 6 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần xây dựng Hùng Thắng.

Địa ch: Tổ 6, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

MST: 1701415283.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052394613/A11 ngày 21/8/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVIII (Cục Hải quan thành phHải Phòng).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Xi măng màu đỏ gạch không chịu lửa, dạng bột; Xi măng màu xám nâu không chịu lửa, dạng bột.

5. Kết quả phân loại: Xi măng màu đgạch không chịu lửa, dạng bột; Xi măng màu xám nâu không chịu lửa, dạng bột.

thuộc Nhóm 25.23 “Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thủy lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke”, phân nhóm “- Xi măng Portland, phân nhóm 2523.29 “-- Loại khác”, mã s 2523.29.10 “--- Xi măng màu” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KVIII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty cổ phần xây dựng Hùng Thắng; (Đ/c: Tổ 6, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tnh Kiên Giang);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái