BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 9561/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ LuậtHải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thôngtư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sởkết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1864/TB-PTPLHCM ngày17/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất đế giày SF09 Enetrans NFM mate Dr100 là chất phụ gia sơn gốc paraffin đã phân tán trong nước dạng lỏng trong (mục 4 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Tân Hiệp Phong, địa chỉ: 12 đường DT 743, KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700274805.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042483070/A12 ngày 3/6/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, butoxyethanol, tetrachloroethylene,…, dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 24.6%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, butoxyethanol, tetracbloroethylene,..., dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 24.6%.

thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethane, dạng nguyên sinh”, mã số 3909.50.00 “- Polyurethan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báonày có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Cục Hải quan tnh Bình Dương;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Công nghiệp Tân Hiệp Phong, địa chỉ: 12 đường DT 743, KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái