BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9567/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1864/TB-PTPLHCM ngày 17/8/2015 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kếtquả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản- xuất đế giày SF14 Enetrans 2/2 W26 là chất phụ gia sơn vô cơ dạng Resin lỏng trong (mục 5 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Tân Hiệp Phong, địa chỉ: 12 đường DT 743, KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700274805.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042483070/A12 ngày 3/6/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, tetrachloroethylene,..., dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 64.9%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Polyurethane phân tán trong nước và dung môi hữu cơ isopropyl alcohol, tetrachloroethylene,..., dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 64.9%.

thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethane, dạng nguyên sinh”, mã số 3909.50.00 “- Polyurethan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành ph (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Công nghiệp Tân Hiệp Phong, địa ch: 12 đường DT 743, KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái