BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9811/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tại thông báo số 356/TB-PTPL ngày 25/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PHÂN BÓN GỐC HỮU CƠ- ORGANIC PLANTA FERT 4.3.3 (Mục 1)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Như Linh; Địa chỉ: số 350, KP4, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng; MST: 5800267410.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10048313392/A11 ngày 20/07/2015đăng ký tại Chi cục Hải quan cảng Tổng hợp Bình Dương - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phân bón có nguồn gốc từ động vật ở dạng viên hình trụ tròn, đường kính 5mm, chiều dài 5-15mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phân bón có nguồn gốc từ động vật ở dạng viên hình trụ tròn, đường kính 5mm, chiều dài 5-15mm.

thuộc nhóm 31.05 “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg phân nhóm 3105.10 “- Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg”, 3105.10.90“- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Tổng hợp B
ình Dương(Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Như Linh;
Đ/c: số 350, KP4, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái