BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9863/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ skết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1869/TB-PTPL ngày 18/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cụcthuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Keo tạo màu - RP Pigment - 117 (dùng để sản xuất da) (mục 16 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Coronet Việt Nam, địa chỉ: Lô EI-7, EI- 8, EI-9, KCN Giao Long giai đoạn II, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Mã số thuế: 1300932904.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043560311/A12 ngày 11/6/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho - Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu hữu cơ được phân tán trong dung môi acetone, mesityl oxide, diacetone alcohol dùng đsản xuất sơn cho da.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu hữu cơ được phân tán trong dung môi acetone, mesityl oxide, diacetone alcohol dùng đsản xuất sơn cho da.

thuộc nhóm 32.12 “Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vy kim loại) được phân tán trong môi trường không nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn, (k c men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ”, phân nhóm 3212.90 “- Loại khác:”, phân nhóm 2 gạch “- -Thuốc màu (kể cả bột và vy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng)”, mã số 3212.90.14 - - - Loại khác, dùng cho da thuộc”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho, Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Coronet Việt Nam, địa chỉ: Lô EI-7, EI- 8, EI-9, KCN Giao Long giai đoạn II, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái