BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày 14/12/2011, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), chủ trì Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Tổng công ty). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành, đại diện Tổng cục Thủy sản và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan có liên quan thuộc Bộ, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:
1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:
- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng phát triển của ngành.
- Về cơ bản các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ khoa học, khả thi trên cơ sở đánh giá bài học kinh nghiệm giai đoạn trước tương ứng.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

2. Yêu cầu Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
a) Về định hướng chiến lược:
Hội đồng thành viên bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.
Về đầu tư phát triển phải xác định thứ tự ưu tiên dự án mũi nhọn của Tổng công ty để tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính (tránh dàn trải), sớm hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị các nhà máy chế biến gỗ để đạt hiệu quả cao nhất; có lộ trình cụ thể từng dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.
Xác định rõ Tổng công ty tập trung đầu tư có hiệu quả vào ngành sản xuất kinh doanh chính. Tổng công ty không được đầu tư ra ngoài ngành, nếu không có ý kiến bằng văn bản của Bộ.
b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:
- Biểu mẫu phải lập, thuyết minh theo đúng Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011 của Bộ.
- Tách bạch rõ chỉ tiêu của tổ hợp mẹ - con và chỉ tiêu của mẹ; Tính logic một các chỉ tiêu, thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Công ty mẹ; danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 và năm 2012;
c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:
- Tăng cường quản lý, giám sát người đại diện vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác (nhất là công ty con, công ty liên kết).

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015, triển khai đầu tư cụ thể năm 2012 và nguồn vốn đầu tư.
- Các giải pháp về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.
- Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đến các công ty con của Công ty mẹ.
3. Về tổ chức thực hiện
- Giao Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (tổ hợp mẹ - con), Công ty mẹ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch 2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch (nhất là mục tiêu chiến lược), riêng số liệu các chỉ tiêu chủ yếu phải có số liệu của Tổ hợp mẹ - con, trong đó có số liệu của Công ty mẹ.
- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Tổng công ty LNVN;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?