BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9949/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2136/TB-PTPL ngày 25/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Khoai tây cắt lát đông lạnh (không bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic) - Fries 7mm FastF 5x2500g KFC Confidential BPH(I) (183.003); Nhà SX: FARM FRITES; 12,5 kg/ thùng (mục 1 Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam; địa chỉ: 292 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; MST: 0100773885.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051952876/A12 ngày 19/08/2015 đăng ký tại Chi cục HQ QL hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Khoai tây dạng cắt khúc dã được tm dầu, được bảo quản bằng đông lnh.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Khoai tây dạng cắt khúc dã được tm dầu, được bảo quản bằng đông lnh

thuộc nhóm 20.04 “Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo qun bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06”, mã s2004.10.00“- Khoai tây” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. HCM;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam; địa chỉ: 292 Bà Triệu, P. Lê Đại H
ành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái