BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀVIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoạigiao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đào tạo công dânViệt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học quốc gia liên bang của Liên bang Nga,ký tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản saoHiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNGVỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIU ƯỚC QUC T PHÓ VỤ TRƯNGNguyễn Văn Ngự

HIỆP ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNHPHỦ LIÊN BANG NGA VỀ ĐÀO TẠO CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐCGIA LIÊN BANG CỦA LIÊN BANG NGA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, sau đây gọi là "hai Bên";

Căn cứ vào nhngquy định của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam với Liên bang Nga đi với các khoản tín dụng đã đượccung cấp trước đây" ký ngày 13 tháng 9 năm 2000 (dưới đây gọi tắt là"Hiệp định xử lý nợ");

Xuất phát từ kinh nghiệm thực hiện"Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ Liên bang Nga về đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại họcquốc gia liên bang của Liên bang Nga" ký ngày 09 tháng 7 năm 2002;

Với mong muốnđào tạo có hiệu quả các cán bộ phục vụ các công trình hợptác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt-Nga của Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Với mục đích sử dụng hiệu quả nguồn"chuyển đổi nợ thành viện trợ";

đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Từ năm 2013, hai Bên tchức đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học quc gia liên bang của Liên bang Nga theo chương trình giáo dục đại học vàsau đại học của Nga với chi phí đào tạo do phía Việt Nam trảbằng nguồn "chuyển đi nợ thành viện trợ" theo Hiệp định, xử lý nợ. Nguồn kinh phí hàng năm đsử dụng cho mục đích nêu trên được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính Liên bang Nga xác định.

Điều 2.

Các cơ quan có thẩm quyền ca hai Bên trong việc thực hiện Hiệp định này là:

Phía Việt Nam - BộGiáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phía Nga - Bộ Giáo dục và Khoa họcLiên bang Nga.

Điều 3.

Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Ngahàng năm thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam danh mục ngành và/hoặc chuyên môn đào tạo đại học, sau đại học đối vớicác công dân Việt Nam được gửi sang Liên bang Nga học tập trong khuôn khổ Hiệpđịnh này.

Căn cứ vào những thông tin trên, BộGiáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyển chọn ứng viêncử sang Liên bang Nga học phù hợp với Hiệp định này bằngnguồn kinh phí dành cho mục đích này do Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính Liên bang Nga cung cấp thông qua các Ngân hàngchức năng của hai nước.

Điều 4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam ký với các cơ sở giáo dục đại học quốc gia liên bangcủa Liên bang Nga được quy định tại Điều 3 của Hiệp định này, hợp đồng cung cấpdịch vụ đào tạo công dân Việt Nam theo hình thức trả tiền (sau đây được gọi là"hợp đồng"). Các điều kiện hp đồng không đượctrái với các điều khoản của Hiệp định này.

Điều 5.

Việc cử các ứng viên sang học tập/nghiên cứu trong khuôn khổ Hiệp định cần được thực hiện:

- Trước ngày 01 tháng 9 - theo chươngtrình đào tạo cử nhân, chuyên gia và thạc sỹ;

- Trong năm - theo chương trình đàotạo cán bộ nghiên cứu-giảng dạy (nghiên cứu sinh), thực tập chuyên khoa y cấpII và thực tập - trợ giảng.

Điều 6.

Thanh toán các hp đồng ký kết theo Điều 4 Hiệp định này bằng nguồn kinh phí đề cập ởĐiều 1 của Hiệp định bao gồm các khoản sau đây:

- Chi phí đào tạo tiếng Nga cho côngdân Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam tuyển chọn trước khi sang Liên bang Nga và đào tạo tiếng Nga tại Liên bangNga.

- Chi phí đi lại cho người đi học từnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang Liên bang Nga và ngược lại.

- Tổ chức đón người học Việt Nam từsân bay quốc tế đến nơi học và ngược lại.

- Học phí toàn bộ khóa học theochương trình đào tạo cử nhân, chuyên gia, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, thực tậpsinh chuyên khoa y cấp II và thực tập-trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại họcquốc gia liên bang của Liên bang Nga.

- Sinh hoạt phí hàng tháng (tiền ănvà ở) theo mức quy định của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namtrong thời gian học tiếng Nga tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàtrong thời gian học đại học, sau đại học tại Liên bang Nga, bao gm thời gian đào tạo theo chương trình bổ sung bảođảm trình độ công dân nước ngoài học tiếp chương trình chuyên ngành bằng tiếngNga.

- Bảo hiểm y tế trong thời gian họctập trên lãnh thổ Liên bang Nga, trừ các loại bệnh mãntính và làm răng giả, theo mức quy định dành cho người nước ngoài học tại cáccơ sở đào tạo của Liên bang Nga và phù hợp với quy địnhcủa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga.

- Chi phí trong các trường hợp bấtkhả kháng xảy ra trên lãnh thổ Liên bang Nga (gửi về nước trong trường hợpngười học có sự chỉ định về y tế, bị bệnh hoặc tử vong).

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Ngasẽ thanh toán các loại chi phí được xác định trong các hợp đng ký kết theo Điu 4 của Hiệp định này trực tiếp cho cơsở giáo dục đại học quốc gia liên bang của Liên bang Nga và người học Việt Nam.

Điều 7.

Trình tự thủ tục thanh toán cụ thểtheo Hiệp định này được quy định bởi thỏa thuận liên ngân hàng giữa Ngân hàngNgoại thương Việt Nam và Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Liên bang Nga là các cơ quan được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủLiên bang Nga ủy quyền theo Hiệp định xử lý nợ.

Điều 8.

Thời hạn đào tạo công dân Việt Namtheo chương trình bổ sung bảo đảm trình độ công dân nước ngoài học tiếp chương trình chuyên ngành bằng tiếng Nga là không quá 10 tháng. Theothỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên, việc đào tạo tiếng Ngacó thể thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (mộtphần hoặc toàn bộ).

Điều 9.

Các cơ sở giáo dục đại học quốc gialiên bang của Liên bang Nga nhận đào tạo công dân Việt Nam đảm nhiệm việc cấpvisa, tổ chức đón người hc tại sân bay quốc tế, đưa vnơi học và tiễn người học ra sân bay quốctế để trở về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi hoàn thành khóahọc. Các chi phí liên quan đến việc kể trên được thanh toán từ nguồn chuyển đổinợ thành viện trợ phù hợp với Hiệp định xử lý nợ, Điu 6của Hiệp định này và các hp đồng đào tạo được ghi trongĐiều 4 của Hiệp định này.

Điều 10.

Hiệp định này có thể được sửa đổi, bổsung khi có sự thống nhất của hai Bên.

Điều 11.

Mọi bất đồng giữa hai Bên liên quanđến việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này được hai Bên giải quyết thôngqua tham vấn.

Điều 12.

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngàyký và có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trừ khi một Bên ký kết thôngbáo cho Bên ký kết kia bằng văn bản vý định chm dứt hiệu lực của Hiệp định này. Trong trường hợp này, Hiệp định sẽchấm dứt hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó.

Việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp địnhnày không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ đối với các công dân đãđược nhận vào các cơ sở giáo dục đại học quốc gia liên bang của Liên bang Ngatrước thời điểm chm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm2013, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, cả hai văn bảncó giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phạm Vũ Luận

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA
BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

Dmitry Victorovich Livanov