BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Kýkết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọngthông báo:

Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữaChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa HyLạp, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 5 năm 2007, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6năm 2014.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theoquy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

HIỆP ĐỊNH

VỀ HỢP TÁC TRONGLĨNH VỰC DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp, sau đây gọi là "hai Bên"

Mong muốn tăng cường và phát triển hợp tác tronglĩnh vực du lịch giữa hai nước;

Nhận thức tầm quan trọng của du lịch trong khuyếnkhích phát triển kinh tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thiện chí và hợp tácchặt chẽ giữa nhân dân hai nước;

Trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Trong khuôn khổ Hiệp định này và phù hợp với luậtpháp hai nước, hai Bên sẽ khuyến khích phát triển và tăng cường hợp tác tronglĩnh vực du lịch giữa hai nước.

Điều 2. Tổng cục Du lịch nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Du lịch nước Cộng hòa Hy Lạp là những cơ quan cóthẩm quyền trong việc triển khai Hiệp định này.

Điều 3.

Với mục đích tăng cường hiểu biết của mỗi Bên vềcác điểm du lịch hấp dẫn và tăng sự dịch chuyển khách du lịch song phương, haiBên sẽ khuyến khích chương trình xúc tiến du lịch chung thông qua trao đổithông tin, các ấn phẩm và tài liệu quảng bá khác phù hợp luật pháp và quy địnhcủa mỗi Bên.

Điều 4.

Trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, hai Bênkhuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư của các doanhnghiệp Việt Nam và Hy Lạp cũng như các liên doanh trong lĩnh vực du lịch tạimỗi Bên. Vì mục đích này, hai Bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về những ưuđãi trong đầu tư du lịch phù hợp với luật pháp quốc gia cũng như khả năng vềđầu tư hiện có tại mỗi Bên.

Điều 5.

Hai Bên sẽ khuyến khích trao đổi số liệu thống kêvà thông tin trong lĩnh vực du lịch bao gồm:

- Những quy định và luật quản lý hoạt động du lịchcủa mỗi Bên;

- Luật liên quan đến việc bảo vệ và tôn tạo tàinguyên văn hóa và thiên nhiên;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách sạn vàcác loại hình cơ sở lưu trú;

- Số liệu thống kê về dòng khách du lịch và ngànhdu lịch của hai Bên.

Điều 6.

Hai Bên khuyến khích hợp tác song phương bằng cácbiện pháp thích hợp, đặc biệt tập trung vào trao đổi công nghệ và kinh nghiệmthực tiễn giữa các tổ chức và học viện du lịch của hai Bên.

Điều 7.

Hai Bên sẽ trao đổi thông tin và tài liệu tronglĩnh vực đào tạo nghề cho cán bộ du lịch. Hai Bên cũng sẽ tạo điều kiện cầnthiết và cân nhắc các hình thái thích hợp tăng cường hợp tác trong Lĩnh vực đàotạo gồm đào tạo tại chỗ và trao đổi sinh viên, học giả và chuyên gia của cáctrường đào tạo du lịch và học viện đào tạo tại mỗi Bên, tổ chức các hội thảocho chuyên gia và quan chức du lịch.

Điều 8.

Mỗi Bên có thể thiết lập trên lãnh thổ của Bên kiavăn phòng thông tin du lịch quốc gia. Văn phòng này sẽ không tiến hành các hoạtđộng thương mại và việc vận hành văn phòng được quy định bởi một thỏa thuậnriêng do hai Bên thống nhất.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực phù hợp với các thủtục đã được quy định tại Điều 12 của Hiệp định.

Điều 9.

Cơ quan du lịch quốc gia hai nước sẽ tăng cường hợptác trong khuôn khổ Tổ chức Du lịch thế giới cũng như các tổ chức khác mà hainước là thành viên.

Điều 10.

Để vận dụng Hiệp định này, nước Cộng hòa Hy Lạpphải tôn trọng những cam kết của nước thành viên Liên minh Châu Âu.

Điều 11.

Ủy ban Hỗnhợp sẽ được tổ chức theo định kỳ nhằm triển khai Hiệp định này thông qua tư vấnsong phương và thông qua việc đệ trình các kiến nghị đối với các cơ quan cóthẩm quyền. Ủy ban Hỗn hợp sẽ gồm các thành viên có thẩm quyền tương ứng nhaucủa hai Bên.

Hai Bên có thể mời đại diện và chuyên gia từ khuvực nhà nước và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia.

Các cuộc họp của Ủyban Hỗn hợp sẽ được tổ chức luân phiên tại một trong hai nước vào thờigian do hai Bên thỏa thuận.

Trưởng đoàn của nước tổ chức cuộc họp sẽ là chủtịch phiên họp.

Điều 12.

Hiệp định này có hiệu lực vào ngày mỗi Bên thôngbáo cho Bên kia qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý theoyêu cầu của mỗi nước để Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định này có hiệu lực trong năm (05) năm và mặcnhiên được gia hạn thêm từng năm (05) năm tiếp theo, trừ khi một trong hai Bênthông báo cho nhau đề nghị chấm dứt Hiệp định ít nhất sáu (06) tháng trước khiHiệp định hết hiệu lực hoặc thời gian mà Hiệp định sẽ có tính hiệu lực tiếptheo.

Tuy nhiên, việc chấm dứt Hiệp định này không ảnhhưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án, sáng kiến du lịch khác đangđược triển khai nếu như hai Bên không thỏa thuận gì khác.

Làm tại Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2007, thành 02(hai) bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Các văn bản đều cógiá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bảntiếng Anh được dùng làm cơ sở.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Hoàng Tuấn Anh
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP

Theodoros KASSIMIS
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao