BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 53 của LuậtKý kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trântrọng thông báo:

Nghị định thư năm 1997 sửa đổi Công ước quốc tếvề ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm1978 (Protocol of 1997 to Amend the International Convention for the Preventionof Pollution from Ships, 1973, as Modifed by the Protocol of 1978 relating thereto),thông qua tại Luân-đôn ngày 26 tháng 9 năm 1997, có hiệu lực đối với nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2015./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự