BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/ 2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 53 của LuậtKý kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trântrọng thông báo:

Phụ lục III, IV và V của Công ước quốc tế vềngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm1978 (Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as Modifedby the Protocol of 1978 relating thereto), thông qua tại Luân-đôn ngày 02 tháng11 năm 1973, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từngày 19 tháng 3 năm 2015./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự